Chính sách chất lượng

CÔNG TY THÉP TOÀN THẮNG

“NIỀM TIN CỦA MỌI CÔNG TRÌNH”

là phương châm hoạt động của mọi thành viên công ty
nhằm hướng tới dịch vụ hoàn hảo dựa trên các nguyên tắc sau:

1. Cung cấp cho khách hàng các loại thép có xuất xứ rõ ràng, được sản xuất theo
tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế từ các nhà sản xuất uy tín và thương hiệu trên thị
trường trong và ngoài nước.

2. Thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất luợng để nâng cao hiệu quả hoạt động
và phòng ngừa sai lỗi trên cơ sở tham gia của mọi người.

3. Tổ chức giáo dục và đào tạo cán bộ, nhân viên tạo tác phong chuyên nghiệp.

4. Quan tâm đầy đủ đến lợi ích của khách hàng, nghĩa vụ đối với Nhà nuớc và xã hội,
cũng như lợi ích của toàn thể cán bộ – nhân viên của công ty

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 04 năm 2006
Tổng Giám Đốc
đã ký
Đoàn Danh Tuấn