Close

Thành tựu

Thành tựu

Các thành tích mà doanh nghiệp đạt được trong các năm (từ 2012-2018): Các danh hiệu, huân chương, bằng khen, giấy khen…

STT DANH HIỆU/BẰNG KHEN/GIẤY KHEN CƠ QUAN CẤP ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN
1. Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam Chủ tịch Vietnam Report JSC ký. Công ty TNHH TM
Thép Toàn Thắng
2014
2. Bằng khen
(Quyết định số 9516/QĐ-BCT ngày 8/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương)
Bộ Công thương Công ty TNHH TM
Thép Toàn Thắng
2014
3. Bằng khen
(Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của Chủ tịch UBND TP.HCM)
UBND TP.Hồ Chí Minh Công ty TNHH TM
Thép Toàn Thắng
2014
4. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam” Bộ Công thương Cá nhân : Ông Đoàn Danh Tuấn
TGĐ Công ty
2015
5. Doanh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2015
(Quyết định số 49957/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của Chủ tịch UBND TP.HCM)
UBND TP.Hồ Chí Minh Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng 2015
6. Bằng khen của UBND TP.HCM về thành tích xuất sắc trong kinh doanh nhiều năm liền ( QĐ số 2928/QĐUB ngày 15/06/2015) UBND TP.Hồ Chí Minh Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng 2015
7. Bằng khen của UBND TP.HCM về thành tích xuất sắc trong kinh doanh nhiều năm liền ( QĐ số 2928/QĐUB ngày 15/06/2015) UBND TP.Hồ Chí Minh Cá nhân : Ông Đoàn Danh Tuấn
TGĐ Công ty
2015
8. Bằng khen của UBND TP.HCM về thành tích xuất sắc trong kinh doanh nhiều năm liền ( QĐ số 2928/QĐUB ngày 15/06/2015) UBND TP.Hồ Chí Minh Cá nhân : Bà Đào Thị Kiếm-
Phó TGĐ Công ty
2015
9. Bằng khen
(Quyết định số 3508/PTM-TĐKT ngày 14/12/2016 của Chủ tịch VCCI)
Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng 2016
10. Bằng khen “Tập thể Lao động xuất sắc”
(Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 13/03/2017 của Chủ tịch UBND TP.HCM)
UBND TP.Hồ Chí Minh Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng 2016
11. Danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu TP.HCM năm 2016 UBND TP.Hồ Chí Minh Cá nhân : Ông Đoàn Danh Tuấn
TGĐ Công ty
2016
12. Bằng khen
(Quyết định số 3842/QĐ-BCT ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương)
Bộ Công thương Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng 2016
13. Bằng khen
(Quyết định số 3842/QĐ-BCT ngày 06/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương)
Bộ Công thương Cá nhân : Ông Đoàn Danh Tuấn
TGĐ Công ty
2016
14. Bằng khen
(Quyết định số 2291/PTM-TĐKT ngày 15/9/2017 của Chủ tịch VCCI)
Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam Cá nhân : Bà Đào Thị Kiếm-
Phó TGĐ Công ty
2016
15. Giấy khen “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2017 UBND Quận Tân Bình Công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng 2017